Gradiva

 Pripravljalne vloge, pripravljene s strani Odbora ter odvetniške pisarne, ki so bile posredovane na sodišče:

 - Pripravljalni spis z dne 15.09.2002 (Pregledni spis - razlogi za tožbo ...)

 - Pripravljalni spis z dne 15.07.2004

 - Pripravljalni spis z dne 17.01.2005

 - Pripravljalni spis z dne 09.03.2005

 - Pritožba z dne 08.07.2005 (na razsodbo Okrožnega sodišča v Lj.)

 - Pritožba z dne 12.07.2005 (na razsodbo Okrožnega sodišča v Lj.)

 - Pritožba na Ustavno sodišče z dne 14.10.2011 (za zahtevke po 5 mio. SIT) in  Pritožba na Ustavno sodišče z dne 14.10.2011 (za zahtevke nad 5 mio. SIT)

 

Poročilo Državnega sveta RS na področju obravnave dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 ter delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev:

 - Poročevalec Državnega sveta RS, 2003/1

 

 

Dokumenti sodišča:

 - Razsodba Okrožnega sodišča v Lj.

 - Razsodba Višjega sodišča v Lj.  

 - Razsodba Vrhovnega sodišča

 - Sklep Ustavnega sodišča (za zahtevke po 5 mio. SIT) in  Sklep Ustavnega sodišča (za zahtevke nad 5 mio. SIT)

 

 

Dokumenti, dokazni material (Agencijski dokumenti, časopisni članki, analize, ostalo):

Dokumenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ...

 

1. Magnetogram (stran 18, stran 24, stran 25) 137. seje Odbora Državnega zbora za finance in kreditno-monetarno politiko (22.10.1996) razkriva, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) vnaprej točno vedela, da bo s svojim sklepom o prepovedi vplačil ter z ostalimi spremljajočimi dejanji oškodovala vlagatelje (glej stran 24). Isti dokument tudi razkriva, da se je morala Agencija izrecno ''potruditi'', da bi sodišča prepričala o umestnosti ter zakonitosti sklepa o prepovedi vplačil (glej stran 25). Razvidno je tudi, da je bilo Agenciji jasno, kako pogubna je hitra razprodaja vrednostnih papirjev (glej stran 18), kakršni so bili skladi podvrženi zaradi sklepa o prepovedi vplačil ter zaradi vnašanja panike med vlagatelje z neprimernimi objavami v medijih s strani Agencije. Na voljo je tudi celoten dokument, t.j. vse strani magnetograma od strani 7 dalje. Zaradi varstva osebnih podatkov smo zakrili imena akterjev Agencije ter jih nadomestili z oznako ATVP.

2. Zanimiv je pogled sedanjega direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev dr. Nevena Boraka na delovanje Agencije v zvezi z njenim posegom na trgu (Nadzor za nadzornika, Finance, 17.04.1996). Dr. Borak, ki tedaj seveda ni bil direktor Agencije, je opozoril na nekatere nezakonitosti v zvezi s sklepom Agencije. Glavnih nezakonitosti (odsotnost hudih motenj na trgu, ki bi opravičevale izdajo sklepa ter večkratno kršenje 112. člena ZISDU) pa ni izpostavil. Za več preberite članek...

3. Ozadje ter motivi, zaradi česar je Agencija ukrepala, so osvetljeni med drugim tudi v časopisnem članku Ure tiktakajo, kazalci pa stojijo (Boštjan Horvat, časopis Panorama, 04.04.1996).

4. DZU Proficia Dadas se je zoper sklep o prepovedi vplačil pritožila na Ustavno sodišče oziroma je sprožila ''pobudo za oceno ustavnosti''. V postopku odločitve sta dva od ustavnih sodnikov (L. Šturm in M. Krivic) izrazila odklonilni mnenji, torej sta glasovala proti sklepu Agencije. Objavljamo odklonilno mnenje takratnega ustavnega sodnika in poročevalca mag. Matevža Krivica. Ne da bi poznal ''zaupne'' dokumente Agencije, je sodnik Krivic opozoril na nekatere izmed mnogih nezakonitosti sklepa. 
   - Ugotovil je, da Agencija ni sprejela nikakršnega sklepa o obstoju hudih motenj, čeprav je obstoj motenj neobhodni pogoj za izdajo sklepa po 3. ali 4. odstavku 112. člena ZISDU.
   - Ugotovil je, da sklep pomeni hud poseg v lastninske pravice vlagateljev.
   - Poudaril je, da bi morala Agencija v skladu s 3. odst. 112. člena ZISDU začasno prekiniti poslovanje vseh vzajemnih skladov (Agencija pa je brez časovne omejitve ne prekinila poslovanje, pač pa le prepovedala vplačila v sklade, vendar ne v vse sklade, pač pa le v sklade ene DZU – torej kar trikratno kršenje zakona v eni sami točki).
   - Poudaril je, da bi Agencija sklep kvečjemu smela izdati na podlagi 4. odstavka 112. člena ZISDU, ne pa na podlagi 3. odstavka (resnični razlog, zaradi katerega je Agencija uporabila 3. odst. namesto 4. je očiten iz ZAUPNEGA GRDAIVA - glej spodaj, dokument št. 7).
Objavljamo tudi celotno odločbo Ustavnega sodišča skupaj z odklonilnima mnenjema dveh ustavnih sodnikov.

5. Ustavno sodišče je v zgornji odločbi (glej prvo stran odločbe) ''priznalo'' le eno nezakonitost sklepa o prepovedi vplačil, to je odsotnost časovne omejenosti sklepa. Agencija je to nezakonitost odpravila šele 12.06.1996, o čemer priča dopis Agencije Ustavemu sodišču, v tem času pa je bila škoda vlagateljem že povzročena. Če bi bil rok trajanja prepovedi vplačil določen že takoj ob izdaji sklepa, bi bilo oškodovanje vlagateljev mnogo manjše, saj bi se trg vrednostnih papirjev na časovno omejen sklep odzval povsem drugače, kot na trajen sklep. Bistvena je namreč razlika med začasnim ukrepom na eni strani ter trajno ter dokončno diskvalifikacijo skladov na drugi strani.

6. Agencija je 13.3.1996 v okviru 4. seje strokovnega sveta sklenila, da bo prepovedala vplačila v sklade DZU Proficie Dadas. V trenutku sprejetja sklepa Agencija še ni vedela, kateri bi bili ''primerni razlogi'' za upravičenje prepovedi vplačil, niti ni vedela, kakšna bi bila ustrezna ''pravna podlaga'' za nameravano prepoved vplačil. Slednje je Agencija šele morala skonstruirati.

7. Da bi skonstruirala razloge ter pravno podlago za nameravano prepoved vplačil v sklade je Agencija sejo prekinila za teden dni, v vmesnem času pa so pravni strokovnjaki Agencije pripravili ZAUPNO GRADIVO, ki ni bilo le načrt za uresničitev namere o prepovedi vplačil, pač pa tudi načrt za pokončanje družbe DZU Proficia Dadas in celo načrt za uničenje vseh slovenskih vzajemnih skladov. Navedeno zaupno gradivo popolnoma razkriva namene ter špekulacije, ki jih je izvajala Agencija pri konstruiranju svojih ukrepov. Agencija je podlago za prepoved vplačil iskala v 112. členu ZISDU. Pri tem je izvedla niz zlorab ter konstruktov ter povzročila vrsto nezakonitosti. V spodnjih vrsticah opozarjamo na najbolj očitne nezakonitosti, poznavalci pa bodo prepoznali še mnoge druge:
   - Na strani 4 v razdelku 3.3. je citiran 
3. odstavek 112. člena ZISDU, pri tem pa  je izpuščena (po vsej verjetnosti namerno) besedna zveza ''v celoti ali delno začasno''. (Primerjaj z originalnim 112. členom ZISDU). Slednje je zavedlo člane strokovnega sveta, da so sprejeli sklep, ki ni imel roka trajanja veljavnosti ter je bil zato protizakonit. To je kasneje ugotovilo Ustavno sodišče ter Agenciji naložilo, da določi rok trajanja ukrepa ter s tem nezakonitost odpravi. A žal je bila škoda vlagateljem do tedaj že povzročena. Če bi bil rok določen že ob izdaji sklepa, bi bila škoda vlagateljev manjša ter popravljiva, saj se trg vrednostnih papirjev na začasen ukrep ne bi odzval tako radikalno, kot na napoved o dokončnem uničenju dela slovenskih vzajemnih skladov.
   - Agencija je tehtala med uporabo 3. in 4. odstavka 112. člena (glej stran 4 zaupnega gradiva). Za 3. odstavek se je odločila zato, ker ta omogoča izdajo splošnih aktov, zoper katerih pritožba ni mogoča. Agencija je namreč ocenila, da bi v primeru uporabe 4. odstavka pritožnik s pritožbo uspel z 99% verjetnostjo. To pomeni, da se je Agencija zavedla, da ni bilo razlogov, ki bi opravičevali prepoved vplačil ter da sama prepoved vplačil ni zakonita. V nasprotnem primeru se Agenciji ne bi bilo treba bati pritožbe ter se je izogibati s pomočjo uporabe 3. odst. 112. člena.
   - Agencija je v okviru tega dokumenta priznala, da ni bilo hudih motenj, ki so pogoj za izdajo sklepa po 3. ali 4. odstavku 112. člena. V razdelku 3.3  2/... (stran 4) je skonstruirala utemeljitev za izdajo sklepa, pri čemer se je sklicevala na bodoče motnje (''slednje pa bo privedlo do hujših motenj...''). To pomeni, da obstoječih motenj ni bilo, čeprav so ravno obstoječe motnje na trgu pogoj za izdajo sklepa. Sklep je bil torej nepotreben in nezakonit, saj niso bili izpolnjeni potrebni pogoji, ki bi ga opravičevali ter dovoljevali.
   - Agencija ni le načrtovala prepovedi vplačil v sklade DZU Proficie Dadas, načrtovala je tudi pokončanje ter odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnost DZU Proficii Dadas ter v ta namen pripravila časovni načrt uničenja s predvidenim trajanjem poteka 83 dni (stran 8).

   - Opozarjamo na še en nameravani ukrep Agencije, ki pa se k sreči ni uresničil (odstavek 3.4.2. na strani 6). Agencija je v tem odstavku predlagala, da bi delnice v skladih pričeli  vrednotiti kar po nakupni ceni, s čemer bi seveda ''povsem zavrli'' donos skladov, donos bi tako postal nižji od donosa bančnih depozitov. To je bil seveda scenarij za popolno in dokončno uničenje vseh vzajemnih skladov v Sloveniji, ne le skladov DZU Proficie Dadas. Navedeno priča o naravnost neverjetnih namenih Agencije ter popolni brezbrižnosti do škode, ki bi jo vsi slovenski vlagatelji utrpeli ob izdaji takšnega sklepa, po drugi strani to tudi kaže na takratno strokovno raven v Agenciji ... 

8. Zapisnik 4. seje strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je potekala 13.03.1996 z nadaljevanjem 20.03.1996 pomeni uresničevanje namer iz ZAUPNEGA GRADIVA. V 7. točki zapisnika ''Odločanje o posamičnih zadevah'' Agencija očitno trdi, da naj bi šlo za nepravilnosti pri poslovanju DZU Proficie Dadas. Če bi bilo res tako (a ni bilo), potem bi Agencija smela kvečjemu sankcionirati DZU Proficio Dadas (v skladu s 1. odst. 112. čl. ZISDU), nikakor pa ne ''kaznovati'' vlagateljev z razprodajo njihovega premoženja.

9. Zapisnik izredne seje strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je potekala 28.03.1996. Zapisnik kaže, da je Agencija brez zakonske podlage izvajala ''de-facto'' likvidacijo skladov (prepovedala objavo VEP v časopisju), čeprav so bili postopki zoper DZU Proficio Dadas šele v začetni fazi. S prepovedjo objave VEP, napovedanim kazenskim pregonom in s tiskovnimi konferencami je še dodatno podžigala padec cen vrednostnih papirjev ter s tem borzni zlom.

10. Odgovor Agencije Ustavnemu sodišču (10.04.1996) glede pobude DZU Proficie Dadas za oceno ustavnosti sklepa o prepovedi vplačil. To je eden izmed ključnih dokumentov, s katerim je Agencija zagovarjala svoje ukrepe pred Ustavnim sodiščem. Vsebuje celo serijo zavajanj ter prikrojenih prikazov podatkov, kar pa je natančno razloženo v pripravljalnih spisih tožeče stranke (15.07.2004, 17.01.2005 in 09.03.2005).

-- ostali dokumenti bodo objavljeni v bližnji bodočnosti  -- 

 

Za ogled dokumentov potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko dobite tukaj:

 

PDF-dokumenti so generirani s pomočjo: